So sánh thuyết Đức trị và Pháp trị. Trong thực tế chỉ áp dụng một thuyết dó có đúng không? Vì sao?

+ Giống nhau của 2 thuyết QL:

  • Đêu tập trung vào việc quản lý, cai trị xã hội
  • Đều nhằm mục đích ổn định xã hội
  • Đều chưa đề cập sâu đến hoạt động kinh tế( QL kinh tế)

+ Khác nhau :  Lập bảng chia ra mỗi thuyết một bên và nêu những nội dung cơ bản của mỗi thuyết để cho thấy sự khác nhau rõ rệt.

Thuyết Đức trị Thuyết Pháp trị
Quan niệm về con người: Con người là thiện, có lòng nhân đức

Nền tảng xã hội: Tam cương, Ngũ thường:

+ Tam cương: Mối quan hệ Vua- Tôi; Cha- Con; Thầy– Trò.

+ Ngũ thường: Nhân- Lễ- Nghĩa- Trí- Dũng.

Công cụ QL: Đức là công cụ chính.

Phương pháp QL: Nêu gương và Giáo hóa

Con người là ác, tự tư, tự lợi, luôn tìm kiếm cho mình nhu cầu và lợi ích riêng.

Nền tảng XH: Coi tọng pháp luật (Pháp), sử dụng quyền lực( Thế) dung phép thuật quản lý( Thuật)

 

 

Công cụ QL: Pháp luật là chính.

Phương pháp QL: Thưởng phạt và cưỡng chế

+ Trong thực tế nếu chỉ áp dụng một thuyết là không đúng mà phải có sự kết hợp và tùy tình huống, hay đối tượng QL mà có sự kết hợp đúng đắn lấy ví dụ cụ thể tại cơ quan hay địa phương để minh họa cho phù hợp.