Tái bản DNA kiểu nửa gián đoạn (semidiscontinuos DNA replication) là gì?

Tái bản DNA kiểu nửa gián đoạn (semidiscontinuos DNA replication): Sự tổng hợp DNA liên tục trên một sợi khuôn mẫu trong hai sợi của DNA mạch kép; còn trên sợi khuôn mẫu kia, DNA được tổng hợp thành những đoạn ngắn gọi là đoạn Okazaki, sau đó tất cả chúng được nối lại với nhau nhờ ligase tạo thành chuỗi polynucleotide dài.