Tại sao cần phải bảo vệ tài nguyên , môi trường vùng biển nước ta?

* Cần phải bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng biển nước ta vì:
– Vùng biển nước ta rất giàu và đẹp, nguồn lợi  rất phong phú, đa dạng ( sinh vật, khoáng sản, tài nguyên du lịch…) và có giá trị về nhiều mặt (kinh tế, khoa học, quốc phòng…). Môi  trường biển còn khá trong lành.
– Tuy nhiên, việc khai thác tài nguyên biển đòi hỏi nhiều công sức và trí tuệ. Đồng thời, vùng biển  nước ta cũng có nhiều thiên tai dữ dội như bão.
–  Ngoài ra, hiện nay nguồn lợi hải sản của biển đang có chiều hướng giảm sút, một số vùng biển ven bờ đã bị ô nhiễm do chất thải dầu khí và chất thải sinh hoạt của con người đổ ra.
– Cần phải  có kế hoạch khai thác và bảo vệ biển tốt  hơn để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.