Tại sao cần phải bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn lợi từ sông ngòi ỏ nước ta?

– Cần phải  tích cực bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn lợi từ  sông ngòi vì: Sông ngòi ở nước ta đang bị ô nhiễm do: Rác thải và các hoá chất độc hại từ các khu dân cư, các  đô thị, các  khu công nghiệp chưa qua xử lí thải vào các  dòng sông làm  cho nhiều  dòng sông  bị ô nhiễm nặng nề.
–  Cần thực hiện tốt các biện pháp  chống ô nhiễm nước sông: Bảo vệ rừng đầu nguồn, xử lí
tốt các nguồn rác,  chất thải sinh hoạt , công nghiệp, dịch vụ, phòng chống lũ lụt….