Tại sao người ta nói vang hoặc sâm panh đã mở phải uống hết?

Vì nếu đã mở, để đến hôm sau dễ bị chua, rượu nhạt đi do rượu đã bị chuyển hóa thành axit axetic.