Tại sao nói quần xã là một thể thống nhất?

1. Quần xã là một thể thống nhất

Các quần thể trong quần xã liên hệ mậi thiết với nhau bằng mối quan hệ sinh thái khác loài : Quan hệ hỗ trợ, quan hệ cộng sinh, quan hệ hợp tác, quan hệ hội sinh, quan hệ đối địch, quan hệ cạnh tranh, quan hệ giữa động vật ăn thịt và con môi, quan hệ kí sinh, quan hệ ức chế – cảm nhiễm.

Thông qua các mối quan hệ sinh thái, hình thành chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã.

Chuỗi thức ăn : Là một dãy nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắt xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích ở phía sau tiêu thụ. Mỗi chuỗi thức ăn thường gồm 3 loài sinh vật :

Sinh vật sản xuất.

Sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2, bậc 3…

Sinh vật phân hủy.

Lưới thức ăn: Mỗi loài trong quần xã thường là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn.

Sự hình thành chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối liên hệ khăng khít giữa các quần thể trong quần xã về mặt quan hệ dinh dưỡng.

Các sinh vật sống trong quần xã thường xuyên chịu tác động của ngoại cảnh (thông qua các nhân tố sinh thái). Do đó khi có sự thay đổi của ngoại cảnh, tác động đến một mắt xích thức ăn nào đó sẽ làm thay đổi chuỗi và lưới thức ăn, từ đó làm cho quần xã bị biến đổi :

Nếu điều kiện ngoại cảnh thay đổi không lớn lắm thì quần xã có khả năng tự điều chỉnh bằng hiện tượng khống chế sinh học.

Nếu điều kiện ngoại cảnh thay đổi lớn dẫn đến diễn thế sinh thái.

2. Sự thống nhất của quần xã khác với sự thống nhất của cơ thể

Cơ thể là một thể thống nhất : Các bộ phận trong một cơ thể có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thực hiện các chức năng sống của một cơ thể.

Quần xã là một thể thống nhất, song sự thống nhất giữa các quần thể trong quần xã được đảm bảo bởi các mối quan hệ sinh thái khác loài, trong đó có những dạng quan hệ như : Quan hệ cạnh tranh, quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mỗi, quan hệ kí sinh — vật chủ. Những dạng quan hệ này không biểu hiện ở trong một cơ thể.

Mặt khác khi tách dời quần thể ra khỏi quần xã thì quần thể đó vẫn có khẩ năng tổn tại được.