Tại sao phải tăng cƣờng hợp tác với các nƣớc láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển và thềm lục địa.

– Biển Đông là biển chung của nhiều nước láng giềngvì vậy, tăng cƣờng hợp tác với các nước có
liên quan sẽ tạo ra sự pt ổn định trong khu vực.

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nƣớc và nhân dân ta.

– giữ vững chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta