Tính dân tộc của bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu được thể hiện ở những điểm nào?

Tính dân tộc của bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu được thể hiện sinh động, phong phú qua hai phương diện nội dung và nghệ thuật:

Về nội dung: Viết về cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ nhưng rất đỗi anh hùng của dân tộc. Tái hiện rõ nét thiên nhiên và con người đậm đà màu sắc dân tộc. Làm rõ tình cảm giữa người cán bộ và nhân dân, một tình cảm cách mạng có tính cội nguồn là tình cảm yêu nước, ân tình, thủy chung trong truyền thống đạo lý dân tộc.

Về nghệ thuật: sử dụng thể thơ dân tộc (lục bát). Sử dụng lối kết cấu đối đáp trong ca dao dân ca truyền thống. sử dụng cách xưng hô quen thuộc trong ca dao “ta – mình”. Sử dụng hình thức so sánh, ẩn dụ, ước lệ, ..trong ca dao.