Trong chu kì tế bào pha nào có biến động nhiều nhất về sinh hóa và pha nào có biến động nhiều nhất về hình thái ?. Giữa 2 pha này có mối quan hệ thuận nghịch không?

– Trong chu kì tế bào: pha S có biến động nhiều nhất về sinh hóa

                                   pha M có biến động nhiều nhất về hình thái.

– Giữa 2 pha này có mối quan hệ một chiều: pha S hoàn tất mới chuyển sang pha M