Ứng động không sinh trưởng là gì?

Ứng động không sinh trưởng là:

– Là các vận động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào cây, chỉ liên quan đến sức trương nước, xảy ra sự lan truyền kích thích, có phản ứng nhanh ở các miền chuyên hóa của cơ quan.

– Là vận động cảm ứng mạnh mẽ do chấn động và và chạm cơ học