Ứng dụng về việc sử dụng enzim ngoại bào ở vi sinh vật với đời sống con người

– Amilaza (thủy phân tinh bột) dùng làm tương, rượu, công nghiệp sản xuất bánh kẹo, công nghiệp dệt, sản xuất xirô.

– Prôtêaza (thủy phân prôtêin) được dùng để làm tương, chế biến thịt, công nghiệp thuộc da, công nghiệp bột giặt.

– Xenlulaza (thủy phân xenlulôzơ) dùng trong chế biến rác thải, xử lí bã thải dùng làm thức ăn trong chăn nuôi và sản xuất bột giặt.

– Lipaza (thủy phân lipit) dùng trong công nghiệp bột giặt và chất tẩy rửa.