Ưu điểm và hạn chế của tư tưởng quản lý cổ điển

Ưu điểm:

Tăng tính hiệu quả trong quản lý bằng tổ chức và sắp xếp hợp lý và kiểm tra công việc của mọi người.

-Lợi ích kinh tế được xem là động lực duy nhất của người lao động và là điều kiện tăng NSLĐ

– Các nhà quản lý cho rằng cấu tổ chức chạt chẽ có vai trò quyết định và tạo ra sức mạnh để tập hợp mọi người hướng tới mục tiêu chung.

+ Hạn chế:

– Thiết kế tổ chức và quản lý chỉ theo một chiều từ trên xuống do đó trong hoạt động phụ thuộc vào các điều kiện: Nhiệm vụ từng cá nhân phải đơn giản; Môi trường làm việc khá ổn định; Tổ chức theo đuổi lâu dài một loại sản phẩm; Tính chính xác cao; Sự cứng nhắc và phân biệt đẳng cấp.

-Lý thuyết QL theo kinh nghiệm nên thiếu khoa học vì vậy để lại 2 hệ quả Cá nhân không được phát triển toàn diện và tổ chức lại không được sự sang tạo của các cá nhân.