Vai trò của Nhà quản trị trong một tổ chức

Nhà quản trị có 10 vai trò chia làm 3 nhóm chính:

1.Vai trò Quan hệ

–  Đại diện:

Thay mặt cho các cá nhân trong toàn bộ tổ chức, hình ảnh biểu trưng cho doanh  nghiệp.

Mang tính biểu tượng, thực hiện công việc mang tính chất pháp lý hoặc xã hội thường ngày. Ví dụ: tiếp khách, kí văn bản …

-Lãnh đạo: chịu trách nhiệm khuyến khích, đông viên cấp dưới, đào tạo, định biên và các lĩnh vực khác liên quan. Ví dụ:

– Đầu mối liên lạc: kết nối, truyền tải các thông tin để liên kết giữa bên ngoài và bên trong tổ chức.

duy trì các mạng lưới liên lạc mà tổ chức tự phát triển, bao gồm các nguồn tin bên ngoài, những người hỗ trợ cho tổ chức và cung cấp thông tin. Ví dụ: thực hiện các công việc đối ngoại.

2.Vai trò Thông tin

– Theo dõi thông tin: thu thập, xử lý, theo dõi và sàng lọc những thông tin có ảnh hưởng đến tổ chức.

– Phổ biến thông tin: thông báo truyền tải thông tin cho nội bộ tổ chức.

-Phát ngôn: là người cung cấp thông tin từ tổ chức ra bên ngoài.

3.Vai trò Ra quyết định

-Khởi xướng: là người đi đầu hoặc lập ra các kế hoạch, dự án, chương trình, chiến lược mới.

-Xử lý trở ngại (giải quyết xáo trộn) giải quyết các vấn đề nằm ngoài kế hoạch dự định.

– Phân bổ nguồn lực: ra quyết định để phân chia nhân sự cũng như những nguồn lực khác để thực hiện mục tiêu.

-Thương lượng: phải luôn luôn đàm phán để mang lại các lợi ích cho tổ chức.