Vì sao tiền lại được xem là một loại hàng hóa đặc biệt?

Bản chất của tiền:

Tiền ra đời là kết quả của quá trình trao đổi và sự phát triển của các hình thái giá trị

– Bản chất kinh tế:tiền tệ là một loại hàng háo đặc biệt đóng vai trò quan trọng là vật ngang giá chung đóng vai trò và biểu hiện giá trị của tất cả hàng hóa khác, để làm phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán tích lũy giá trị của mọi tổ chức cá nhân trong xã hội, ở đâu có tồn tại sản xuất thì ở đó có tồn tại của tiền tệ

– Bản chất xã hội: chứa đựng và biểu hiện các quan hệ xã hội. đó là quan hệ giữa người với người nó xẽ phục vụ cho quyền lợi và mục đích của giai cấp đó

Tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt bởi vì:

Có giá trị sử dụng, có công dụng thỏa mãn nhu cầu của con người

Có giá trị:có khả năng trao đổi với nhiều hay ít hàng hóa, được thể hiện qua sức mua của tiền, không gì sánh được. dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa khác

Đặc biệt độc quyền không có gì có thể thay thế chức năng, đóng vai trò là vật ngang giá chung, làm vật trao đổi thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng nó