Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

– Những thuận lợi và khó khăn của vị trí  địa lí và hình dạng  của lãnh thổ Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay:
* Thuận lợi:
–  Tạo thuận lợi  cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện.
– Việt Nam có thể hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước  Đông Nam Á và thế giới trong  xu hướng Quốc tế hoá và toàn cầu hoá  nền kinh tế thế giới.
* Khó khăn:
–  Phải luôn chú ý bảo vệ đất nước, chống thiên tai  (bão, lũ lụt, hạn, cháy rừng , sóng biển) và chống giặc ngoại xâm ( xâm chiếm đất đai, hải đảo, xâm phạm vùng biển, vùng trời Tổ quốc…)