Ý nghĩa của hoa thược dược

Hoa thược dược: sự tươi thắm và tình yêu

Hoa thược dược đỏ: Lời cảm ơn / Tình yêu đẹp nhưng không vững bền