Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở đồng bằng sông Cửu Long?

Ý nghĩa việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở đồng bằng sông Cửu Long:

-Đất phèn, đất mặn có diện tích rất lớn (2,5 triệu ha). Có thể sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, nên cần được cải tạo.

-Áp dụng biệp pháp thau chua, rửa mặn. Xây dựng hệ thống bờ bao kênh rạch thoát nước mùa lũ, giữ nước ngọt mùa khô.

-Đầu tư lượng phân bón lớn, phân lân, cải tạo đất. Chọn giống cây trồng thích hợp.