Ý nghĩa nha đề vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ.

– Nhan đề cho thấy tình cảnh trớ trêu, mâu thuẫn, đau khổ của nhân vật Trương Ba khi tâm hồn thanh cao, nhân hậu phải ẩn trong thân xác hàng thịt thô lỗ, phàm tục.

– Đặt ra vấn đề : con người phải được sống là mình với những phẩm chất tốt đẹp, sống trong sự hài hoà giữa thể xác và tâm hồn.